Kontaktní údaje

telefon: +420 380 321 304
PSČ: 382 32
email: info@vezovataplane.cz 

úřední hodiny: 

po
8.00 - 12.00,  16.00 - 18.00

út, st, čt 
8.00 - 12.00

Přehled činnosti k dubnu 2019

Hrubý přehled toho, co se na obci od začátku volebního období řešilo a řeší :

1) rozpočet pro rok 2019

2) kácení stromů "U Bicků" - tímto bylo naplněno usnesení zastupitelstva z  minulého volebního období z 12.10.2016

3) nákup hasičského auta z Mirovic, prodej původního auta do Mojného 

4) územní plán - pokračování ve zpracování v rozsahu zadaným minulým zastupitelstvem , podpora občanů proti zamítnutí odborem životního prostředí - tam kde to bylo možné a kde nebyl názor této instituce ze zákonných důvodů rezolutní, za současného zastupitelstva nebyl do územního plánu zařazen žádný další pozemek nebo požadavek vyjma obecní infrastruktury 

5) čistička odpadních vod, provoz, úprava potrubí pro čerpání kalu, úprava elektroinstalace, úprava vrat, aby se k objektu dalo lépe zajíždět s cisternou, optimalizace provozu ve spolupráci s p. Márou a dodavatelem řídící technologie

6) osvěta k vypouštění odpadů do kanalizace, kam nepatří např. vlhčené ubrousky, kompostovatelný odpad, olej, plasty - tyto věci způsobují problémy při provozu čističky a zvýšené náklady na provoz, které by se mohly promítnout i do ceny za stočné, roznesení letáků k této problematice

7) oprava tarasu u kostela - v přípravě povolení uzavření silnice, bude prováděna svépomocí

8) zdroj vody pro obecní vodovod -  přestože letošní zima byla nadprůměrně vodnatá, studny na rozdíl od předchozích let nepřetékají, je to zřejmě způsobeno stále narůstajícím počtem studní a s tím souvisejícím odběrem vody pro Zubčice, je nutné situaci začít řešit dříve než voda opravdu dojde, v současné době hledání možností pro posílení studní, nebo pro nalezení dalšího zdroje, např. vrtu, uskutečněno hledání s proutkařem, návrhy občanů vítány

9) veřejné osvětlení - spolupráce s p. Kyselou na přípravě projektu pro veřejné osvětlení "od hospody k Pilsům", příprava administrativních záležitostí pro maximální urychlení získání povolení, zejména z důvodu zabránění propadnutí dotace, proběhlo výběrové řízení, byl vybrán dodavatel, byla získána dotace

10) oprava komunikace k Pilsům - změna zařazení z účelové komunikace na místní komunikaci, tak aby bylo možné na tuto opravu čerpat dotace, je podepsaná smlouva, získána dotace

11) zimní údržba komunikací - zajištění údržby při rozumných nákladech pro obec

12) řešení problému s komunikací na lanovku p. Mazáka, řešení dlouhodobé "kauzy", která zatěžuje obec, značně časově náročné, řešení situace se soudním rozhodnutím, hledání řešení s co nejmenšími riziky pro obec, uzavření smlouvy s p. Mazákem o údržbě této komunikace a zodpovědnosti za použité materiály

13) řešení způsobu údržby a vlastnictví komunikace "od kostela k Opelkům", kdy pozemek patří obci a stavba komunikace jako taková patří SÚS, dohoda o tom, že se požádá o převedení komunikace na obec, samozřejmě za předpokladu předchozí opravy 

14) příprava protipovodňových opatření, např. plánování protipovodňového opatření mezi "jedárnou" a "bioplynkou", zajišťování podkladů, komunikace s úřady

15) řešení výhyben na komunikaci "Do Polušky", dohoda o odstranění materiálu navezeném V. Mazákem na pozemek J. Macha, opakovaná komunikace s úřady 

16) nákup více než 200t recyklátu za velice výhodnou cenu cca 10 000 Kč, včetně certifikátu o nezávadnosti, bude využit pro opravy účelových komunikací  

17) pořízení elektrokotle na obecní úřad, kotel je využíván k udržení přijatelné pracovní teploty zejména po víkendu, v pracovní době je obecní úřad dále vytápěn kotlem na dřevo, elektrokotel je využíván pouze k temperování tak, aby se po zatopení dosáhla potřebná teplota v přijatelné době

18) pohostinství - dohoda s pivovarem o rekonstrukci výčepního a mycího zařízení, oprava interieru (obložení, vymalování), podána žádost o podporu na opravu interieru, 

19) řešení stavu obecních pozemků po stavbě VVN, opakovaná jednání, firmy provádí nápravu stavu

20) zajištění možnosti oprav obecního vodovodu pod vedením VVN, opakovaná jednání, dohoda s EONem

21) jednání se Starnetem o náhradě za umístění jejich zařízení na pohostinství, jako náhradu nyní poskytují internet zdarma v místním pohostinství

22) nabídka  a posléze zabezpečení požární ochrany pro obec Střítež - další prostředky pro hasiče, podpora dobrých vztahů, možné další rozvíjení spolupráce

23) dohodnutí poskytování odměny hasičům za účast při zásahu - v podstatě drobné, ale přesto důležité vyjádření toho jak si vážíme hasičů za tuto činnost 

24) zpracování nových webových stránek, v současné době je zpracováván grafický návrh, probíhá příprava podkladů a obsahu

25) výsadba třešňové aleje "Od Klimeše ke křížku", bylo provedeno zaměření pozemku, možné získání dotace, v současné době se čeká na schválení

26)  podpora kulturních a společenských akcí, setkávání občanů, např. pokračování v tradici novoročního přípitku u kostela s kanadskými svícemi, adventní odpoledne, společná procházka s opékáním buřtů přes Polušku, plánování dalších akcí

27) podpora  a plánování další akce Vltava Run, kde byla Věžovatá Pláně ze dvou účastí dvakrát vyhlášena za nejlepší předávací místo celého závodu, vyjímečná reprezentace obce Věžovatá Pláně a poděkování všem "Pláňákům", kteří se na této akci podíleli

28) účast starosty a zástupců obce na schůzích organizací, podpora spolkové činnosti - baráčníci, hasiči, myslivci

29) účast starosty na seminářích a školeních

30) řešení přístupu k vodovodnímu rezervoáru a "jedárně", pozemek pod rezervoárem nepatří obci, ale panu Josefu Machovi, nebylo řešeno v rámci pozemkové úpravy, dle sdělení pana Josefa Macha "se to opomnělo", přesto tu není problém, pan Josef Mach dle svého sdělení určitě nehodlá dělat problémy, přístup je navíc dán zákonem, zastupitelstvo schválilo vzájemné poskytnutí věcných břemen pro přístup pana Josefa Macha přes obecní pozemek k "jedárně" a pro přístup obce přes pozemky pana Josefa Macha k rezervoáru

31) bylo schváleno narovnání hranice obecních pozemků "U Jandů", jedná se o nápravu nepravidelnosti, obec získává několik metrů plochy navíc 

32) oprava komunikace "Od Polanských do Koziny" - dle vyjádření odboru životního prostředí bylo uživateli pozemků zakázáno pěstovat na přilehlých pozemcích kukuřici bez podrostu, zároveň musí zatravnit 20m pruhy pozemků, dále byly doporučeny protipovodňové úpravy komunikace, jejich povaha zatím nebyla specifikována, byla provedena oprava pomocí recyklátu

33) správa obecních lesů, komunikace s p. Ságlem, proběhla těžba suchých stromů (brigáda občanů), dřevo je prodáváno s přednostní nabídkou místním občanům

34) sestavení krizového štábu obce

35) další a další běžné práce a úkony, operativní řešení problémů, státem nařízené povinnosti