Kontaktní údaje

telefon: +420 380 321 304
PSČ: 382 32
email: info@vezovataplane.cz 

úřední hodiny: 

po
8.00 - 12.00,  16.00 - 18.00

út, st, čt 
8.00 - 12.00

Co nepatří do kanalizace

Vypouštěni odpadních vod do veřejné kanalizace se řídí kanalizačním řádem. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodoprávními normami, především zákonem o vodách a zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Cílem kanalizačniho řádu je vytvořit podmínky pro plynulé a bezpečné odvádění odpadních vod a jejich čištění a dodržení povolení vodoprávniho úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Kanalizační řád je dostupný na Obecním úřadě.

JAK SI TEDY POČÍNAT PŘI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE

Do kanalizace nepatří žádné hygienické potřeby, jako například papírové dětské pleny, vlhčené ubrousky, vatové tyčinky, kterými si čistíme uši, dámské hygienické potřeby a jiné čistící textilní materiály, které kromě celulózového podílu obsahují i nerozložitelnou igelitovou složku.

Do kanalizace také nepatří biologický odpad z kuchyňských drtičů, zbytky jídel, zbytky zeleniny, ovoce a dalších potravin, fritovaci oleje a tuky z domácností, které se v kanalizaci srazí a snižují odtok odpadních vod. Profily kanalizačních přípojek a kanalizací nejsou dimenzovány pro odpady vznikající používáním drtičů a mnohde nemají vzhledem k terénu dostatečný spád. Dochází k zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se dále váží zejména tuky. Tím je omezen průtok kanalizace. V extrémních případech vznikne tzv. tuková kra, která ucpe kanalizaci. V takovém případě se musí ucpaný materiál rozplavit tlakovými vozy, což musí takovýto znečišťovatel uhradit.

CO DO KANALIZACE NEPATŘÍ ?

- oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích pracích,

- pevné předměty,

  • zbytky potravin (biologický odpad),

- hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší a podobné),

  • chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí prostředky atd.),
  • léky,
  • zbytky čisticích prostředků,
  • jedy, žiraviny, pesticidy,

- staré barvy, ředidla, lepidla,

- kyseliny, hydroxidy, detergenty,

  • mazadla, oleje,
  • obsah baterií, ropné látky,
  • radioaktivní látky, látky infekční a karcinogenní,

- stavební hmoty,

a další chemické látky.

Některé z těchto látek jsou vysoce jedovaté, výbušné a mají výrazný negativní vliv na biologické procesy Čištění odpadních vod. I malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky.

KAM TEDY SE VŠÍM TÍM ODPADEM ?

Kompostovatelný odpad by se měl v maximální možné míře kompostovat. Nekompostovatelný biologický odpad a veškeré hygienické potřeby patří do kontejnerů na směsný odpad. Použitý olej nepatří do dřezu ani do záchodové mísy, ale do uzavíratelných nádob, které následně odevzdáme ve sběrném dvoře. To platí i u motorových olejů, kde ve sběrném dvoře zajistí jejich odbornou likvidaci. Obdobně postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, louhů a barev - vždy je odevzdáme do sběrného dvora. Dále nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde je vhodíme do nádob k tomu určených.